Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN EN DEFINITIES 

a. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met 3D Sign Letters, tenzij 3D Sign Letters expliciet en ondubbelzinnig, in welke vorm dan ook, kenbaar heeft gemaakt dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Daarnaast bevatten deze Voorwaarden wederzijdse verplichtingen van u en 3D Sign Letters bij het gebruik maken van de door 3D Sign Letters aangeboden diensten en/of bij de koop van producten aangeboden door 3D Sign Letters. De Voorwaarden zijn ook van toepassing als u gebruik maakt van vervangende diensten en/of producten die door of vanwege 3D Sign Letters worden aangeboden. 

b. 3D Sign Letters is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst. 

c. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 3D Sign Letters onderdeel van Kalinci Print & Sign met KVK nummer: 65031555 en vestigingsnummer: 000033790892.
2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
3. Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan. In elk geval gaat deze in op de eerste dag, na de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan.
4. Aangaan Overeenkomst: een doen of nalaten, waarmee op een van de manieren beschreven in artikel 2, lid a een Overeenkomst aan wordt gegaan. 

ARTIKEL 2: DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

a. Offertes en aanbiedingen van 3D Sign Letters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
b. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan 3D Sign Letters een opdracht verstrekt, is 3D Sign Letters pas aan deze opdracht gebonden, nadat zij deze schriftelijk aan de persoon in kwestie heeft bevestigd. 

c. Een offerte voor de levering van meerdere diensten en/of producten verplicht 3D Sign Letters niet tot levering van een deel van de diensten en/of producten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
d. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST 

a. Een Overeenkomst aangaan met 3D Sign Letters kan op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde en ondertekende door of vanwege 3D Sign Letters verzonden of publiekelijk openbaar gemaakte overeenkomst/inschrijfformulier of één door of vanwege 3D Sign Letters ter hand gestelde Overeenkomst, waarbij ten aanzien van de herkomst van de Overeenkomst geen gerede twijfels bestaat over dat deze daadwerkelijk afkomstig is/zijn van 3D Sign Letters.
Of
2. telefonisch via het (bedrijfs)telefoonnummer dat als zodanig algemeen bekend is via de website of/een andere wijze.
Of
3. Een anderszins mondeling of schriftelijk aangegane Overeenkomst.
Of
4. Na het per post of per mail of anderszins digitaal ontvangen van één door of vanwege 3D Sign Letters gemaakte en verzonden offerte/factuur, inclusief deze Algemene Voorwaarden, waarna aan deze offerte/factuur redelijk direct uitvoering is gegeven door het in de offerte/factuur genoemd bedrag geheel of ten dele te betalen of door de in de offerte/factuur aangeboden dienst/product geheel of ten dele te leveren. Van een redelijk directe uitvoering is in elk geval sprake, indien deze uitvoering geschiedt binnen 7 dagen, nadat de offerte/factuur is verzonden. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de Overeenkomst is aangegaan.
Tevens wordt ervan uitgegaan dat een overeenkomst tot stand is gekomen als één van de partijen, waarvan blijkt dat die een wederzijdse betrekking/relatie hebben in het kader van de door of vanwege 3D Sign Letters aangeboden producten/diensten, een begin heeft gemaakt aan de overeengekomen prestatieverplichting. Daarvan is onder meer sprake, indien door 3D Sign Letters stappen zijn ondernomen t.b.v. de levering van de dienst of het product en/of wanneer door de wederpartij een begin van betaling is gedaan.
b. Een Overeenkomst met 3D Sign Letters wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven in de Overeenkomst, in elk geval bestaande uit een Overeenkomst per opdracht of een Overeenkomst met een duur welke staat aangegeven in de Overeenkomst of kenbaar is gemaakt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst of – gelet op alle feiten en omstandigheden, zoals en onder meer eerdere betrekkingen met 3D Sign Letters, algemeen bekende werkwijze van 3D Sign Letters – kenbaar is bij de wederpartij of een Overeenkomst met een contractduur welke ten minste loopt totdat de diesnt/product is geleverd of een ander nader overeengekomen contractduur. Iedere Overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
c. De Overeenkomst gaat in vanaf het moment van aangaan van de overeenkomst. In elk geval gaat deze in de eerste dag nadat de overeenkomst is aangegaan.
d. 3D Sign Letters behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities, zoals deze voor elke Overeenkomst wordt afgesproken. Administratiekosten dienen opnieuw te worden voldaan, indien een wederpartij na beëindiging van de overeenkomst opnieuw een overeenkomst wenst aan te gaan. Van administratiekosten kan door 3D Sign Letters op expliciet kenbaar gemaakte wijze worden afgezien. Dat kan geschieden door een zeggen, zwijgen, doen of nalaten.
e. Bij aangaan van de Overeenkomst via de website heeft de wederpartij het recht om binnen 14 dagen na de dag van het aangaan van de overeenkomst zonder opgave van redenen af te zien van de overeenkomst door dit mede te delen op een ondubbelzinnige wijze. De bedenktijd geldt niet voor de anderszins mondeling of schriftelijk aangegane overeenkomsten. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien de wederpartij binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de overeenkomst en door of vanwege 3D Sign Letters geen uitvoering is gegeven aan de prestatieverplichting in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als aan de prestatieverplichtingen uit de overeenkomst door of vanwege 3D Sign Letters uitvoering is gegeven dan kan 3D Sign Letters naar redelijkheid kosten voor de prestaties in rekening brengen. f. De wederpartij is het overeengekomen bedrag verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van de Overeenkomst. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde dient op één op dwingend voorgeschreven en in de Overeenkomst aangegeven of ten tijde van de Overeenkomst vermelde wijze te worden betaald of kan in één keer vooruit worden betaald of in maandelijkse termijnen worden voldaan of op een andere met 3D Sign Letters overeengekomen wijze. Het niet voldoen aan enige met 3D Sign Letters overeengekomen betalingsverplichting door een wederpartij kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt, indien deze wordt ontbonden door 3D Sign Letters.
g. De wederpartij dient de factuur binnen een termijn van – ingeval niet expliciet anders vermeld in de factuur – veertien (14) dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Bij niet tijdige ontvangst door 3D Sign Letters van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook, wordt een ingebrekestelling gestuurd. Indien de wederpartij, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de wederpartij in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. 3D Sign Letters is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de wederpartij gehouden om de volledige opeisbare vordering, 

waaronder alle opeisbare bedragen, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen. h. Indien de wederpartij op het standpunt staat dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij 3D Sign Letters hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op. 

i. 3D Sign Letters staakt diens prestatieverplichtingen, indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. 3D Sign Letters is bevoegd dit te doen vanaf het moment dat de eerste betalingstermijn is verstreken. Indien de wederpartij in verzuim is, kan 3D Sign Letters de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij de wederpartij te (laten) incasseren. 

j. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar kunnen uitsluitend een overeenkomst met 3D Sign Letters aangaan op basis van een schriftelijk vastgelegde en door beide ouders/voogden/wettelijk vertegenwoordigers ondertekende mededeling inzake de toestemming om een Overeenkomst met 3D Sign Letters aan te gaan. Deze toestemming moet tevens zijn voorzien van het maximale bedrag tot waar de jeugdige toestemming krijgt om een Overeenkomst met 3D Sign Letters aan te gaan. 

k. Onder curatele gestelden kunnen tevens uitsluitend een Overeenkomst met 3D Sign Letters aangaan op basis van één door de curator schriftelijk vastgelegde en door hem/haar ondertekende toestemming om een Overeenkomst met 3D Sign Letters aan te gaan. Deze toestemming moet tevens zijn voorzien van het maximale bedrag tot waar de onder curatele gestelde toestemming krijgt om een Overeenkomst met 3D Sign Letters aan te gaan. 

l. In het geval van speciale acties kan 3D Sign Letters aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren. Deze actievoorwaarden zullen expliciet en op een ondubbelzinnige, duidelijk zichtbare en/of leesbare en/of hoorbare wijze kenbaar worden aangemaakt bij de aanbieding of elders. m. Ingeval de actievoorwaarden elders bekend worden gemaakt, zal 3D Sign Letters deze voorwaarden raadpleegbaar en toegankelijk maken, zodat de wederpartij de mogelijkheid wordt geboden om kennis te nemen van deze actievoorwaarden. 

n. 3D Sign Letters is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Ten aanzien van reeds overeengekomen prijzen behoudt 3D Sign Letters zich het recht voor de afgesproken prijs onder zwaarwichtige onvoorziene omstandigheden, zoals bij plotselings ontstane hevige kostenprijsstijgingen, en tevens na dit aangetoond te hebben, naar redelijkheid en evenredigheid te wijzigen. De wederpartij is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een dergelijke prijswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

o. 3D Sign Letters is tevens gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de wederpartij het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen. 

p. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de door of vanwege 3D Sign Letters geleverde producten of diensten, vindt geen teruggave van het betaalde bedrag plaats. 

ARTIKEL 4: BEËINDIGING EN WIJZIGING OVEREENKOMST 

a. De Overeenkomst eindigt, indien beide partijen de in het kader van de Overeenkomst aangegane prestatieverplichtingen definitief nakomen. De Overeenkomst eindigt tevens geheel of gedeelteijk, indien partijen wederzijds besluiten de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te eindigen. Daarnaast eindigt de Overeenkomst geheel of ten dele, ingeval één van de partijen gebruik maakt van één in de Nederlandse wet- en regelgeving neergelegde bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden. 

b. Een wijziging of opzegging van de Overeenkomst wordt pas van kracht, nadat 3D Sign Letters deze schriftelijk en op een ondubbelzinnige wijze heeft bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld door het verzenden van een ‘nieuwe’ gewijzigde factuur of een expliciete bevestiging van de beëindiging. 

c. Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere partij failliet gaat of aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat. 

d. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de beëindiging en/of wijziging en zal 3D Sign Letters vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
f. Indien de wederpartij de Overeenkomst rechtmatig heeft opgezegd, zal 3D Sign Letters het door de wederpartij onverschuldigd betaalde bedrag retourneren. Ingeval de betaling gedeeltelijk onverschuldigd is geweest, zal dit deel van de betaling worden geretourneerd. 

ARTIKEL 5: RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. 3D Sign Letters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – voor zover wettelijk toegestaan is – voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij, welke schade is ontstaan in het kader van de handelsbetrekkingen tussen 3D Sign Letters en de wederpartij. 3D Sign Letters aanvaardt bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij, wanneer deze is ontstaan in of nabij de bedrijfsruimte of feitelijke gebruikte bedrijfsruimte van 3D Sign Letters. 

b. 3D Sign Letters sluit – voor zover wettelijk toegestaan is – aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade die een wederpartij lijdt door :
1. gebruik van de producten of diensten van 3D Sign Letters;
2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website van 3D Sign Letters of delen daarvan; 

c. 3D Sign Letters sluit aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade die een wederpartij lijdt, nadat het product of de dienst door of vanwege 3D Sign Letters is geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan schade die is ontstaan aan het product, nadat dit schadeloos is geleverd door 3D Sign Letters. 

d. 3D Sign Letters is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
e. 3D Sign Letters verstrekt geen garanties ten aanzien van de aangeboden diensten dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. 3D Sign Letters verricht haar diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen. Ten aanzien van producten verstrekt 3D Sign Letters eveneens geen garanties dat deze producten altijd zullen voldoen aan verwachtingen die subjectief van aard zijn en/of geen relatie hebben tot de eigenschappen en/of kenmerken en/of prijzen van producten. 

f. 3D Sign Letters zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 3D Sign Letters het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van 3D Sign Letters. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten. 

g. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen leveringstermijn vanuit 3D Sign Letters als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
h. 3D Sign Letters is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

i. Opschorting van de wederzijdse prestatieverplichtingen om ongeldige en onrechtmatige redenen is niet toegestaan.
j. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
k. De wederpartij verplicht zich om aan 3D Sign Letters alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die 3D Sign Letters nodig heeft om de diensten te verrichten en/of producten te leveren. 3D Sign Letters mag de werkzaamheden opschorten zo lang de wederpartij niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. 3D Sign Letters is nooit 

aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikellid bedoelde informatie- en medewerkingsverplichting. 

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

a. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die de wederpartij aan 3D Sign Letters in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij de wederpartij. De wederpartij verstrekt aan 3D Sign Letters een wereldwijde, niet- exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

b. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de overeenkomst bij 3D Sign Letters berusten, blijven bij 3D Sign Letters.
c. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij 3D Sign Letters. 3D Sign Letters draagt deze Intellectuele Eigendomsrechten over aan de wederpartij, onder de voorwaarde dat 3D Sign Letters expliciet en ondubbelzinnig toestemming verleent en de wederpartij alle aan 3D Sign Letters verschuldigde bedragen heeft betaald. 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten met 3D Sign Letters aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door andere nader overeengekomen bepaling(en) die wel geldig zijn en die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. 

c. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen de wederpartij en 3D Sign Letters zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar 3D Sign Letters is gevestigd. 

ARTIKEL 8: TOT SLOT 

a. De wederpartij is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verleende toestemming door of vanwege 3D Sign Letters aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

a. Door het aangaan van een overeenkomst met 3D Sign Letters op één van de wijzen, zoals omschreven in art. 2, lid a en b, verklaart de wederpartij deze Algemene Voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen. Tevens verklaart de wederpartij deze Algemene Voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen, indien deze reeds bekend was met deze Voorwaarden door bijvoorbeeld eerdere handelsbetrekkingen Of indien aan de wederpartij uitdrukkelijk de mogelijkheid is geboden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en de wederpartij na deze mogelijkheid te hebben gehad door een zeggen of zwijgen heeft ingestemd met deze Algemene Voorwaarden. Van een zwijgen is in elk geval sprake, indien de wederpartij de Algemene Voorwaarden niet onmiddellijk, nadat hij deze heeft ontvangen op een expliciete, ondubbelzinnige wijze van de hand wijst. 

b. Deze Algemene Voorwaarden van 3D Sign Letters zijn terug te vinden op www.3dsignletters.nl en op te vragen bij 3D Sign Letters per mail, telefonisch of op een andere wijze.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen 3D Sign Letters en de wederpartij.